عسر و حرج در دوران عقد

مواردی که عنوان عسر و حرج به خود می گیرند

مطابق قانون در صورتی که ادامه ی رابطه ی زوجیت موجب عسر و حرج شود وی می تواند به قاضی مراجعه و تقاضای طلاق نماید.(ماده 1130 قانون مدنی)

به دلیل این که در زمان به وجود آمدن شرایط سختی که برای زوجه ممکن است ایجاد شود دادگاه زوج را به طلاق اجبار خواهد کرد زیرا ادامه ی زندگی بسیار سخت و دشوار می شود.

عسر و حرج

با توجه به اثراتی که حفظ خانواده در اجتماع و با توجه به مقدس مقدس، قانونگذاران با وضع قوانینی سعی در کاهش اختیارات زن و مرد در جدایی و در نهایت فروپاشي خانواده ها دارد.