مهريه عندالمطالبه

مهریه

مهریه الزام مالی است که به هنگام عقد نکاح میان زن و مرد تعیین می شود و مرد ضمن عقد پرداخت آن را به عهده می گیرد. مهریه علی الاصول عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود و هر زمان که بخواهد شوهر باید آن را پرداخت کند. این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در مورد نصف دیگر متزلزل است.