نحوه تنظیم وصیت نامه رسمی

وصیت

تا زمانی که افراد در قید حیات میباشند میتوانند در تمام اموال خود تصرفات مالکانه کنند بدین منظور که میتوانند اقدام به خرید ، فروش ، صلح ، هبه ، وقف و ... کنند.

البته انجان این قبیل اقدامات بر مال خود مشروط به داشتن سلامت عقلانی و رسیدن به سن قانونی خواهد بود.