وکیل خانواده

شرط حق طلاق زوجه به استناد ازدواج مجدد زوج

اگر در عقد نکاح این چنین شرط شود که زوج حق ندارد ازدواج مجدد کند این شرط باطل است ولی اگر ضمن عقد نکاح مرد به زن وکالت دهد که در صورتی که ازدواج مجدد داشته باشد زوجه وکیل در طلاق شود و بتواند با استفاده از این وکالت خود را مطلقه کند این شرط صحیح است البته این شرط نباید به صورت تعلیق در وکالت باشد بلکه باید این با قید موکل فیه باشد.

Pages