وکیل خانواده

اثبات رابطه زوجیت

یکی از راه های اثبات نسب مشروع اثبات رابطه ی زوجیت بین پدر و مادر طفل است.اثبات رابطه ی زوجیت با هرکدام از ادله ی اثبات دعوا سوگند اقرار و ... امکان پذیر است.

در قوانین ایران وجود رابطه ی زوجیت در زمان انعقاد نطفه شرط نسب مشروع تلقی می شود.

فرزند خواندگی

پروژه فرزند خواندگی برای زوجین نابارور است. زوجینی که حداقل 5 سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد و دارای سلامت جسمی و روانی باشند و سن یکی از آنها حداقل 30 سال باشد. در ضمن دارای تمکن مالی باشند. منظور از تمکن مالی ثروتمند بودن افراد نیست بلکه بتوانند شرایط رفاهی مطلوبی را برای طفل فراهم نمایند.

خیانت در روابط زناشویی

هنگام بروز اختلافات از اولین مواردی که زوجین یکدیگر را متهم می کنند روابط نامشروع است.

در خصوص رسیدگی به این جرم دادسرایی تحت عنوان دادسرای ارشادی وجود دارد که البته دادسرای عمومی هم به این جرم رسیدگی می کند.

Pages